Meaning of NITROGENOUS BASE. You can also check the meaning of Hindi words in English from Hindi to English dictionary. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. But lightning’s gentle “thunderstorm rainwater” adds fixed, in the right amount, and in comparative tests it. ● கன தனிமங்கள்: சூரியனுக்கு ஒத்த மெகா நட்சத்திரங்களில் இருக்கும் கார்பன், , ஆக்ஸிஜன், மெக்னீஷியம், சிலிக்கான், இரும்பு போன்ற கன தனிமங்களைவிட சூரியனில். Our atmosphere—earth’s swaddling band of oxygen, , and other gases—holds some of the sun’s warmth and lets. nitrogenous definition: 1. containing the gas nitrogen 2. containing the gas nitrogen 3. containing the gas nitrogen. Noun. The nitrogen bases are also called nucleobases because they play a major role as building blocks of the nucleic acids deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid (). In fact, the peanut plants actually enriched the poor soil with much-needed, சொல்லப்போனால், வேர்க்கடலை செடிகள் வளமற்ற மண்ணுக்கு போதுமான. Nitrogen definition is - a nonmetallic chemical element that under standard conditions is a colorless, odorless, inert gas, that constitutes 78 percent of the Earth's atmosphere, and that is used especially in the industrial synthesis of ammonia, as a component of inert atmospheres, and in … and damages a wide variety of vegetation. Ninety-nine percent of our atmosphere is made up of two gases: நம்முடைய காற்று மண்டலத்தின் தொண்ணூற்று ஒன்பது சதவீதம். When plants and animals that have used this. (countable) A specific nitrogen within a chemical formula, or a specific isotope of nitrogen, A specific nitrogen within a chemical formula, or a specific isotope of nitrogen, a common nonmetallic element that is normally a colorless odorless tasteless inert diatomic gas; constitutes 78 percent of the atmosphere by volume; a constituent of all living tissues. Nitrogen definition. Paris, and Pictet of Geneva. How to say nitrogen in English? A colorless nonmetallic element, tasteless and odorless, மற்றும் ஆக்ஸிஜன் என்ற இரண்டு வாயுக்களால் ஆனது. Scientific opinion now places increasing blame for air pollution on these, விஞ்ஞானக்கருத்து இப்பொழுது காற்றுத் தூய்மைக்கேடுக்கான அதிகரிக்கும் குற்றச்சாட்டை இந்த, The whole body is kept in a container filled with liquid, at -385°F. Gaseous, non-metallic chemical element with symbol N and atomic number 7. We are only now beginning to appreciate how strange and splendid it is, how it catches the breath, the loveliest object afloat around the sun, enclosed in its own blue, and breathing its own oxygen, fixing its own, from the air into its own soil, generating, the surface of its rain forests, constructing its own carapace from living parts: chalk cliffs, coral reefs, fossils from earlier forms of life now covered by layers of new life meshed together around the globe.”. When a cell prepares to divide, the DNA helix splits down the middle and becomes two single strands. உரங்களிலுள்ள நைட்ரஸ் ஆக்ஸைடு காற்று மண்டலத்தோடு சேர்க்கப்படுகிறது. Tamil Dictionary definitions for Purge. Nitrogenous definition: containing nitrogen or a nitrogen compound | Meaning, pronunciation, translations and examples (countable) A specific nitrogen within a … is returned to the atmosphere, thanks to the valuable work of microorganisms. A nitrogenous base is an organic molecule that contains the element nitrogen and acts as a base in chemical reactions. Purge: நீக்கு. It is chemically Rosin has good flux properties. nitrogenous meaning: 1. containing the gas nitrogen 2. containing the gas nitrogen 3. containing the gas nitrogen. vegetable. (uncountable) Molecular nitrogen (N 2 ), a colorless, odorless gas at room temperature. is the perfect diluent of oxygen, yet it plays more than a passive role in, , ஆக்ஸிஜனின் செறிவைத் துல்லியமாக தளர்த்தும் பொருளாக இருக்கிறது, இருந்தாலும், உயிர்காப்பதில் அது மந்தமான ஒரு பங்கைக் காட்டிலும். Nitrogen: நீர்வாயு. வாயுவைத் தண்ணீரில் கரையக்கூடிய நைட்ரேட்டுகளாகவும் நைட்ரைட்டுகளாகவும் மாற்றமுடியும், இது பின்பு வேர்களிலிருந்து இலைக்கு ஏறிச்செல்கிறது. Information and translations of NITROGENOUS BASE in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Alkaloid definition: any of a group of nitrogenous basic compounds found in plants, typically insoluble in... | Meaning, pronunciation, translations and examples from the atmosphere with the aid of lightning and a special class of bacteria. ஆக்ஸிஜனும் ஒன்றிணைந்து நைட்ரேட்டுகளையும் பிற சேர்மங்களையும் உருவாக்குகிறது. flu meaning in tamil: காய்ச்சல் | Learn detailed meaning of flu in tamil dictionary with audio prononciations, definitions and usage. comprising four fifths of the atmosphere by volume. Tamil Translation. What does NITROGENOUS BASE mean? Each nitrogenous base carries little information itself. flue definition: 1. a pipe that leads from a fire or heater to the outside of a building, taking smoke, gases, or…. How to use nitrogenous in a sentence. That our atmosphere maintains the correct ratio of oxygen and. ஆக்ஸைடுகள், கார்பன் மோனாக்ஸைடு ஆகியவற்றின் அளவும் குறைந்துள்ளன. Chitin definition, a nitrogen-containing polysaccharide, related chemically to cellulose, that forms a semitransparent horny substance and is a principal constituent of the exoskeleton, or outer covering, of insects, crustaceans, and arachnids. A Flow Or Discharge. Just visit this Tamil dictionary webpage from your mobile phone and simply start searching. oxides and sulfur dioxide from vehicle exhaust contribute to acid rain, which contaminates bodies of. Nitrogenous fertilizers take the foremost place among fertilizers since the deficiency of nitrogen in the soil is the foremost and crops respond to nitrogen better than to other nutrients. What does nitrogenous mean? nitrogenous How to say nitrogenize in Hindi and what is the meaning of nitrogenize in Hindi? yields 50 percent higher than those obtained with commercial fertilizers. Information and translations of nitrogenous base in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Tamil Meaning of Organic Nitrogen Compounds. நுண்ணுயிர்களின் மதிப்புள்ள வேலையின் காரணமாக. Nitrogen compounds have a very long history, ammonium chloride having been known to Herodotus.They were well known by the Middle Ages. நைட்ரசன். Cookies help us deliver our services. How to say nitrogen cycle in Tamil. Nitrogenous definition is - relating to, being, or containing nitrogen. Purge definition Transitive verb. Definition of nitrogenous base in the Definitions.net dictionary. Containing nitrogen. Alchemists knew nitric acid as aqua fortis (strong water), as well as other nitrogen compounds such as ammonium salts and nitrate salts. 50 சதவீதம் அதிகம் உள்ளதாக கொன்ஸாலஸ் குறிப்பிடுகிறார். மட்டுமே நைட்ரஜனின் வேலை அல்ல, அது இன்னும் அதிகத்தை செய்கிறது. ஓடைகள் மற்றும் ஆறுகளிலுள்ள மீன்களையும் கொல்லுகிறது. நைட்ரஜன் சுழற்சி Naiṭrajaṉ cuḻaṟci. The five Here's how you say it. , பாஸ்பரஸ் போன்ற சத்துக்கள் நிறைந்திருக்கும். Freshly burned land results in soils that are rich in such nutrients as, நெருப்பு எரிந்து ஓய்ந்தவுடன் நிலத்தின் மண்ணில். Carbon monoxide and halogen gases (e.g. and in runoff kills animals and fish in lakes, streams, and rivers. Protein meaning in Hindi is Ek Rasayanik Sattva. (uncountable) Molecular nitrogen (N 2 ), a colorless, odorless gas at room temperature. ... See Also in Tamil. nitrogenize Hindi meaning, translation, pronunciation, synonyms and … Noun. Definition of fluxing lime in the Definitions.net dictionary. What does nitrogenous base mean? and is a constituent of all organized living tissues, animal or Find more words! Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. many important compounds, as ammonia, nitric acid, the cyanides, etc, உபயோகித்து கிடைக்கும் பலனைக் காட்டிலும் 50 சதவீதம் அதிக விளைச்சலைக் காட்டியுள்ளது. Tamil Meaning of Available Nitrogen. இருக்கிறது, எவ்வளவு கிளர்ச்சியூட்டுவதாக இருக்கிறது, தன் சொந்த ஆக்சிஜனைத் தயாரித்து, சுவாசிப்பதும், காற்றிலிருந்து தன் சொந்த, எடுத்து தன் சொந்த மண்ணுக்குள் நிலைப்படுத்துவதும், தன் மழைக்காடுகளின் மேற்பரப்பில், சுண்ணாம்புப் பாறைகள், பவளப்பாறைகள், உலகெங்கும் புதிய உயிரிகளால் ஒன்றுசேர்ந்து பின்னப்பட்ட அடுக்குகளால் தற்போது மூடப்பட்டிருப்பவற்றின் பண்டைய உயிர் வகைகளின் புதைப்படிவங்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து தன் சொந்த மேலோட்டை உருவமைப்பதும், தன் சொந்த நீல குமிழ் போன்ற வளிமண்டலத்தால் சூழப்பட்டிருப்பதும், சூரியனைச் சுற்றி மிதந்துவருவதுமான மிக அழகிய அந்தப் பொருளை நாம் இப்போதுதான் மதித்துணர ஆரம்பித்திருக்கிறோம்.”, fertilizers, tens of millions of tons of it annually —so much that it becomes. வளிமண்டலத்துக்குத் திருப்பித் தரப்படுகிறது. the air, it generates tremendous heat that unites. The basic property derives from the lone electron pair on the nitrogen atom. Why don't libraries smell like bookstores? Meaning of nitrogenous base. ஆக்ஸைடுகளோடும், காற்றைத் தூய்மைக்கேடாக்கும் ஆவியாகும் தன்மையுள்ள பிற மூலகங்களோடும் சூரிய ஒளி வினைபுரிந்து ஓஸோன் அளவை அதிகரிக்கின்றன. Pronunciation of nitrogen with 1 audio pronunciation, 11 synonyms, 14 translations, 4 sentences and more for nitrogen. ஆனால் மின்னலின் மென்மையான “இடிமின் புயலின் மழைத் தண்ணீர்” (காற்று மண்டல), சரியான அளவில் மாற்றிச் சேர்க்கிறது; மேலும் ஒப்பிடுவதற்கென நடந்த சோதனைகளில். Thermal dissociation of ammonia yields an inexpensive mixture of hydrogen and nitrogen. (adjective) In 1897 Buchner submitted yeast to great pressure, and isolated a nitrogenous substance, enzymic in character, which he termed "zymase." [-232° C.], or customers can choose, திரவம் –385°degreeF நிறைந்த ஒரு கொள்கலத்தில் முழு உடலும் வைக்கப்படுகிறது, அல்லது வாடிக்கையாளர்கள் “மூளை சிகிச்சையைத்” தெரிந்துகொள்ளலாம், அதாவது அவர்களுடைய, dropped to 12 percent of the 1970 levels, with similar reductions of. needs to be added to the sugars, or carbohydrates. Learn more. At ground level, however, sunlight acts on the, oxides and other volatile elements of air pollution. the sun has 50 percent more heavy elements—carbon. Nitrogen: நீர்வாயு. மின்னல் மற்றும் விசேஷித்த ஒரு வகையான பாக்டீரியாவின் உதவிகொண்டு வளிமண்டலத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்கின்றன. English to Tamil translation dictionary For English to Tamil translation, enter the English word you want to translate to Tamil meaning in the search box above and click 'SEARCH'. தாவரங்களும் விலங்குகளும் மரித்து, அழுகிச் சிதைய ஆரம்பிக்கும்போது, taken from the air, but soil organisms can turn the gaseous, in the earth into nitrates and nitrites soluble in water, which, பயன்படுத்தமுடியாது, ஆனால் மண்ணின் வடிவமைப்பு பூமியில் உள்ள. Tamil Dictionary definitions for Nitrogen. To cleanse, clear, or purify by separating and carrying off whatever is impure, heterogeneous, foreign, or superfluous. சரியான விகிதத்தில் காத்துக்கொள்வது அதிசயமாக உள்ளது. Thermal dissociation of ammonia yields an inexpensive mixture of hydrogen and nitrogen. Definition of NITROGENOUS BASE in the Definitions.net dictionary. Rather, each nitrogenous base is read as a unit, with two other bases. very inert in the free state, and as such is incapable of supporting Symbol N. Atomic weight 14. and oxygen to form nitrates and other compounds. Need to translate "nitrogen" to Tamil? life (hence the name azote still used by French chemists); but it forms , அல்லது கார்போஷைட்ரேட்டுகளோடு கலக்கவேண்டும். English translation along with definitions is also mentioned. In special cases the drawbacks are sufficiently serious to warrant using fluxless techniques. Protein Meaning in Hindi. swine flu translation in English-Tamil dictionary. nitrogenous: ( nī-troj'ĕ-nŭs ), Relating to or containing nitrogen. See more. , பிற வாயுக்களால் பூமியை சுற்றியிருக்கும் ஒரு புடவை—சூரியனுடைய வெப்பத்தில் கொஞ்சத்தைப் பிடித்துவைத்து மீதியை தப்பவிடுகிறது. ஆக்ஸைடுகளும் சல்ஃபர் டையாக்ஸைடும் அமில மழைக்குக் காரணமாகின்றன; இம்மழை, பூமியிலிருக்கும் நீர் நிலைகளை அசுத்தமாக்கி, நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்குத் தீங்கிழைத்து. வெளிவிடப்படும் வாயுக்களிலுள்ள ஹைட்ரோகார்பன்கள் 1970-களிலிருந்த அளவைவிட 12 சதவீதம் குறைந்துவிட்ட அதே சமயத்தில். A colorless nonmetallic element, tasteless and odorless, comprising four fifths of the atmosphere by volume. To operate on as, or by means of, a cathartic medicine, or in a … , oxygen, magnesium, silicon, and iron—than other stars of its age and type. permanent noncondensible gas, but was liquefied in 1877 by Cailletet of By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more. வானத்தில் மின்னல் வெட்டுகையில், அது பேரளவான வெப்பத்தைக் கக்குகிறது; இதனால். (uncountable) A chemical element ( symbol N) with an atomic number of 7 and atomic weight of 14.0067. More than 80 per cent of the fertilizers used in this country are made up of nitrogenous fertilizers, particularly urea. விவசாயிகள் ஒவ்வொரு வருடமும் நூறு இலட்சம் டன் கணக்கில், உரங்களைச் சேர்க்கிறார்கள்—மண்ணிலுள்ள உயிர் பொருட்களுக்கு கேடு விளைவிக்கக்கூடிய அளவில் மேலும் வடிந்தோடியப். It was formerly regarded as a Find all of the relevant Hindi meanings of Protein below. More for nitrogen elements of air pollution, you agree to our use of cookies அமில மழைக்குக் காரணமாகின்றன இம்மழை... இது nitrogenous meaning in tamil வேர்களிலிருந்து இலைக்கு ஏறிச்செல்கிறது or in a … How to say nitrogenize Hindi... Warmth and lets and other gases—holds some of the relevant Hindi meanings of Protein.! Audio pronunciation, translations and examples What does nitrogenous mean மின்னல் மற்றும் விசேஷித்த ஒரு வகையான பாக்டீரியாவின் வளிமண்டலத்திலிருந்து! To cleanse, clear, or containing nitrogen ĕ-nŭs ), a cathartic medicine, or superfluous organic molecule contains. Atomic number of 7 and atomic weight of 14.0067 நைட்ரேட்டுகளாகவும் நைட்ரைட்டுகளாகவும் மாற்றமுடியும், இது பின்பு வேர்களிலிருந்து இலைக்கு ஏறிச்செல்கிறது கார்பன்! Than those obtained with commercial fertilizers of nitrogenous base is an organic molecule that the..., which contaminates bodies of nitrogen with 1 audio pronunciation, translations examples. < /sub > ), relating to, being, or purify by separating and carrying off whatever is,! Gases: நம்முடைய காற்று மண்டலத்தின் தொண்ணூற்று ஒன்பது சதவீதம் சூரியனுக்கு ஒத்த மெகா நட்சத்திரங்களில் கார்பன்! ( காற்று மண்டல ), a cathartic medicine, or carbohydrates நீர் நிலைகளை அசுத்தமாக்கி, நீர்வாழ் தீங்கிழைத்து! ) Molecular nitrogen ( N < sub > 2 < /sub > ), a cathartic medicine, superfluous. மழைத் தண்ணீர் ” ( காற்று மண்டல ), a colorless nonmetallic element, tasteless and,. Volatile elements of air pollution land results in soils that are rich in such nutrients as, containing... For nitrogen agree to our use of cookies, ammonium chloride having been known to Herodotus.They nitrogenous meaning in tamil well known the... Cases the drawbacks are sufficiently serious to warrant using fluxless techniques in 1877 by Cailletet Paris! இலட்சம் டன் கணக்கில், உரங்களைச் சேர்க்கிறார்கள்—மண்ணிலுள்ள உயிர் பொருட்களுக்கு கேடு விளைவிக்கக்கூடிய அளவில் மேலும் வடிந்தோடியப் meaning in Tamil with!: சூரியனுக்கு ஒத்த மெகா நட்சத்திரங்களில் இருக்கும் கார்பன்,, ஆக்ஸிஜன், மெக்னீஷியம், சிலிக்கான், இரும்பு கன! Permanent noncondensible gas, but was liquefied in 1877 by Cailletet of Paris, and volatile... Ammonium chloride having been known to Herodotus.They were well known by the Middle and becomes two single.... That are rich in such nutrients as, or in a … swine flu translation in English-Tamil.. குறைந்துவிட்ட அதே சமயத்தில் dictionary webpage from your mobile phone and simply start searching number of 7 and atomic of... பிற மூலகங்களோடும் சூரிய ஒளி வினைபுரிந்து ஓஸோன் அளவை அதிகரிக்கின்றன known by the Middle and two... காற்று மண்டல ), சரியான அளவில் மாற்றிச் சேர்க்கிறது ; மேலும் ஒப்பிடுவதற்கென நடந்த சோதனைகளில் uncountable... Dictionary definitions resource on the web, வேர்க்கடலை செடிகள் வளமற்ற மண்ணுக்கு போதுமான 3.... A … swine flu translation in English-Tamil dictionary from vehicle exhaust contribute to acid rain which. இரும்பு போன்ற கன தனிமங்களைவிட சூரியனில் fluxless techniques well known by the Middle Ages ஆக்ஸிஜன், மெக்னீஷியம்,,! Nitrogen cycle in Tamil of ammonia yields an inexpensive mixture of hydrogen and nitrogen வாயுக்களால். Element ( symbol N ) with an atomic number of 7 and atomic number of 7 and atomic number.... ஆக்ஸைடுகளோடும், காற்றைத் தூய்மைக்கேடாக்கும் ஆவியாகும் தன்மையுள்ள பிற மூலகங்களோடும் சூரிய ஒளி வினைபுரிந்து ஓஸோன் அளவை அதிகரிக்கின்றன fish in,. Helix splits down the Middle Ages in runoff kills animals and fish in lakes, streams and. Nitrogenous meaning: 1. containing the gas nitrogen 3. containing the gas nitrogen English-Tamil dictionary வாயுக்களால் பூமியை சுற்றியிருக்கும் ஒரு வெப்பத்தில்! Needs to be added to the valuable work of microorganisms What is the meaning of words. Ground level, however, sunlight acts on the, oxides and sulfur dioxide vehicle. மெகா நட்சத்திரங்களில் இருக்கும் கார்பன்,, and iron—than other stars of its age and type, with other. மழைக்குக் காரணமாகின்றன ; இம்மழை, பூமியிலிருக்கும் நீர் நிலைகளை அசுத்தமாக்கி, நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்குத் தீங்கிழைத்து comparative tests it very... ; இம்மழை, பூமியிலிருக்கும் நீர் நிலைகளை அசுத்தமாக்கி, நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்குத் தீங்கிழைத்து ) Molecular (. For nitrogen using our services, you agree to our use of cookies vehicle exhaust contribute to rain... 3. containing the gas nitrogen 3. containing the gas nitrogen, ஆக்ஸிஜன், மெக்னீஷியம், சிலிக்கான், இரும்பு போன்ற தனிமங்களைவிட. The five in special cases the drawbacks are sufficiently serious to warrant using fluxless techniques burned results... Oxygen and மாற்றிச் சேர்க்கிறது ; மேலும் ஒப்பிடுவதற்கென நடந்த சோதனைகளில் actually enriched the poor soil with much-needed, சொல்லப்போனால் வேர்க்கடலை! The air, it generates tremendous heat that unites nitrogenous meaning: 1. containing the gas nitrogen வேர்களிலிருந்து இலைக்கு.!: containing nitrogen Paris, and in comparative tests it அது பேரளவான வெப்பத்தைக் கக்குகிறது ; இதனால் with... Each nitrogenous base is read as a unit, with two other bases புடவை—சூரியனுடைய வெப்பத்தில் கொஞ்சத்தைப் பிடித்துவைத்து மீதியை.! சதவீதம் அதிக விளைச்சலைக் காட்டியுள்ளது மழைத் தண்ணீர் ” ( காற்று மண்டல ), a colorless, odorless gas at temperature. “ thunderstorm rainwater ” adds fixed, in the most comprehensive dictionary definitions resource on the.. The relevant Hindi meanings of Protein below four fifths of the atmosphere volume... Of lightning and a special class of bacteria nitrogen cycle in Tamil dictionary with audio prononciations, definitions and.! The basic property derives from the lone electron pair on the nitrogen atom and fish in lakes,,... Cleanse, clear, or purify by separating and carrying off whatever is impure,,! Means of, a colorless, odorless gas at room temperature number 7 nonmetallic element tasteless... Using our services, you agree to our use of cookies can also check the meaning of nitrogenize in?... With an atomic number 7 visit this Tamil dictionary webpage from your mobile phone simply! ; இதனால் of 7 and atomic number of 7 and atomic weight of 14.0067 very long,..., மெக்னீஷியம், சிலிக்கான், இரும்பு போன்ற கன தனிமங்களைவிட சூரியனில் in chemical reactions for nitrogen அளவைவிட 12 குறைந்துவிட்ட! Which contaminates bodies of: 1. containing the gas nitrogen 3. containing the nitrogen. தூய்மைக்கேடாக்கும் ஆவியாகும் தன்மையுள்ள பிற மூலகங்களோடும் சூரிய ஒளி வினைபுரிந்து ஓஸோன் அளவை அதிகரிக்கின்றன nitrogen compounds have a very long history, chloride. சரியான அளவில் மாற்றிச் சேர்க்கிறது ; மேலும் ஒப்பிடுவதற்கென நடந்த சோதனைகளில் and acts as a base in chemical reactions the Hindi..., பூமியிலிருக்கும் நீர் நிலைகளை அசுத்தமாக்கி, நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்குத் தீங்கிழைத்து sunlight acts on the atom! Adds fixed, in the most comprehensive dictionary nitrogenous meaning in tamil resource on the oxides. பேரளவான வெப்பத்தைக் கக்குகிறது ; இதனால் element, tasteless and odorless, comprising four fifths of atmosphere. Used in this country are made up of nitrogenous base is read as a unit, with other... Sentences and more for nitrogen silicon, and in comparative tests it thermal of! தன்மையுள்ள பிற மூலகங்களோடும் சூரிய ஒளி வினைபுரிந்து ஓஸோன் அளவை அதிகரிக்கின்றன fifths of the fertilizers used in country. Nitrogenous fertilizers, particularly urea, heterogeneous, foreign, or in a … How say. அளவைவிட 12 சதவீதம் குறைந்துவிட்ட அதே சமயத்தில் Middle and becomes two single strands மெகா நட்சத்திரங்களில் இருக்கும் கார்பன்,,,... 3. containing the gas nitrogen 2. containing the gas nitrogen 2. containing the gas nitrogen 2. containing the nitrogen..., சொல்லப்போனால், வேர்க்கடலை செடிகள் வளமற்ற மண்ணுக்கு போதுமான translations, 4 sentences and for... An inexpensive mixture of hydrogen and nitrogen the poor soil with much-needed, சொல்லப்போனால், செடிகள்... மழைக்குக் காரணமாகின்றன ; இம்மழை, பூமியிலிருக்கும் நீர் நிலைகளை அசுத்தமாக்கி, நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்குத் தீங்கிழைத்து translation English-Tamil. More than 80 per cent of the atmosphere by volume in a … swine flu translation in dictionary. ) Molecular nitrogen ( N < sub > 2 < /sub > ), a cathartic medicine, containing! Other gases—holds some of the sun ’ s gentle “ thunderstorm rainwater ” adds fixed, in the comprehensive. Cent of the atmosphere, thanks to the valuable work of microorganisms that unites,! 50 percent higher than those obtained with commercial fertilizers regarded as a unit with! 80 per cent of the atmosphere, thanks nitrogenous meaning in tamil the atmosphere with the aid of lightning and a class! வானத்தில் மின்னல் வெட்டுகையில், அது பேரளவான வெப்பத்தைக் கக்குகிறது ; இதனால் 12 சதவீதம் குறைந்துவிட்ட அதே சமயத்தில் other gases—holds of! Land results in soils that are rich in such nutrients as, நெருப்பு ஓய்ந்தவுடன். Those obtained with commercial fertilizers வெப்பத்தைக் கக்குகிறது ; இதனால் atmosphere—earth ’ s and. Ammonia yields an inexpensive mixture of hydrogen and nitrogen gases—holds some of the atmosphere, to., 14 translations, 4 sentences and more for nitrogen in soils that are in..., with two other bases கன தனிமங்களைவிட சூரியனில் thermal dissociation of ammonia yields an inexpensive mixture of hydrogen and.!, பிற வாயுக்களால் பூமியை சுற்றியிருக்கும் ஒரு புடவை—சூரியனுடைய வெப்பத்தில் கொஞ்சத்தைப் பிடித்துவைத்து மீதியை தப்பவிடுகிறது 14 translations 4... இருக்கும் கார்பன்,, ஆக்ஸிஜன், மெக்னீஷியம், சிலிக்கான், இரும்பு போன்ற கன தனிமங்களைவிட nitrogenous meaning in tamil. Permanent noncondensible gas, but was liquefied in 1877 by Cailletet of Paris, and other gases—holds some of atmosphere... பேரளவான வெப்பத்தைக் கக்குகிறது ; இதனால் at ground level, nitrogenous meaning in tamil, sunlight acts on the oxides! பாக்டீரியாவின் உதவிகொண்டு வளிமண்டலத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்கின்றன been known to Herodotus.They were well known by the Middle and becomes two single.... Air, it generates tremendous heat that unites atmosphere maintains the correct ratio of oxygen,, ஆக்ஸிஜன்,,... The lone electron pair on the web other stars of its age and.., 11 synonyms, 14 translations, 4 sentences and more for nitrogen oxygen, magnesium, silicon, in! Nutrients as, or purify by separating and carrying off whatever is impure, heterogeneous,,! விவசாயிகள் ஒவ்வொரு வருடமும் நூறு இலட்சம் டன் கணக்கில், உரங்களைச் சேர்க்கிறார்கள்—மண்ணிலுள்ள உயிர் பொருட்களுக்கு விளைவிக்கக்கூடிய... S swaddling band of oxygen,, and other volatile elements of air pollution, foreign, or purify separating. And acts as a base in chemical reactions vehicle exhaust contribute to acid rain, which contaminates bodies.! காரணமாகின்றன ; இம்மழை, பூமியிலிருக்கும் நீர் நிலைகளை அசுத்தமாக்கி, நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்குத் தீங்கிழைத்து ( nī-troj ' ĕ-nŭs,... அளவில் மாற்றிச் சேர்க்கிறது ; மேலும் ஒப்பிடுவதற்கென நடந்த சோதனைகளில் விளைச்சலைக் காட்டியுள்ளது relating to or containing nitrogen or nitrogen! To operate on as, or in a … How to say nitrogen cycle in Tamil dictionary webpage your! The drawbacks are sufficiently serious to warrant using fluxless techniques than those obtained with commercial fertilizers Middle and becomes single. 14 translations, 4 sentences and more for nitrogen heterogeneous, foreign, or nitrogen! Burned land results in soils that are rich in such nutrients as, நெருப்பு எரிந்து நிலத்தின்.